Hlavní partneři:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

Kvalifikace a zkoušky

Ministerstvo pro místní rozvoj dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání udělilo České barmanské asociaci autorizaci pro tyto profesní kvalifikace:

65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-003-E Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-004-H Příprava minutek (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-007-H Jednoduchá obsluha hostů (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-008-H Složitá obsluha hostů (požadavky)    Cena: 5100 Kč

65-009-H Barman (požadavky)    Cena: 5100 Kč

Doporučení: Před vykonáním zkoušky z profesní kvalifikace 65-009-H Barman je doporučeno mít úspěšně ukončené kurzy CBA Barbek, Základní barmanský kurz

65-010-H Sommeliér (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-012-E Výpomoc při obsluze hostů (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-014-E Práce v ubytovacím zařízení (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-015-E Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-016-H Ubytování v soukromí (požadavky)    Cena: 3900 Kč

65-033-M Recepční v hotelovém provozu (požadavky)    Cena: 3900 Kč

3.2.2020 od 10:00

Autorizovaní zástupci České barmanské asociace z.s.:

      

Obecné podmínky pro žadatele

 • Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18-ti let
 • Podmínkou pro konání zkoušky je vyplnění přihlášky ke zkoušce a odeslání do sídla České barmanské asociace z.s., Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno
 • Zkouška se koná obvykle do 2 měsíců od obdržení přihlášky, pokud se uchazeč nedohodne s autorizovanou osobou jinak. Lucie Poláčková, po obdržení přihlášky ke zkoušce, odešle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky pošle zároveň k informaci příslušnému autorizujícímu orgánu – Ministerstvu pro místní rozvoj.
 • Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu ze závažných důvodů zúčastnit, může nejpozději 2 pracovní dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu o náhradní termín. Pokud bude jeho žádosti vyhověno, bude uchazeči i ministerstvu sdělen náhradní termín
 • Pokud navržený termín uchazečovi nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.
 • Pokud se uchazeč ve výše uvedených stanovených termínech ke zkoušce nedostaví, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně a již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.
 • Termíny konání zkoušek profesních kvalifikací budou zveřejněny na www.cbanet.cz
 • Za provedení zkoušky je uchazeč povinen uhradit poplatek na účet CBA, nejpozději však 7 dní přede dnem zahájení zkoušky

Náležitosti pozvánky ke zkoušce:

 • Jméno, příjmení uchazeče, příp. titul
 • Datum narození
 • Adresa místa trvalého bydliště
 • Název profesní kvalifikace, jejíž dosažení bude zkouškou ověřováno
 • Výše úhrady za provedení zkoušky, termín a způsob provedení úhrady za povedení zkoušky

Průběh zkoušky:

 • Ve smyslu schváleného hodnotícího standardu zkouška probíhá před jedním autorizovaným zástupcem, pověřeným prezidentem CBA Alešem Svojanovským.
 • Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti, předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon potřebné pracovní činnosti a doklad o úhradě za provedení zkoušky. Pokud uchazeč výše uvedené doklady nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn.
 • Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem.
 • Doba přípravy na zkoušku nebo její jednotlivé části a doba stanovená pro vykonání zkoušky nebo jejích jednotlivých částí je vymezena hodnotícím standardem.
 • Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem.
 • Po ukončení zkoušky bude do 5 dnů uchazeči zasláno písemné vyrozumění o výsledku zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku, bude mu s rozhodnutím odesláno i osvědčení.
 • Stejnopis osvědčení společně se záznamem o průběhu zkoušky, vypracovaný autorizovaným zástupcem, bude odeslán nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušky na Ministerstvo pro místní rozvoj.

6. 6. 2020
RUMFEST 2020
27. 6. 2020
ZRUŠENO - MATTONI GRAND DRINK 2020 - WORLD CHAMPIONSHIP IN MIXING NON-ALKOHOLIC COCKTAILS
29. 6. 2020
22. 8. 2020
Čajomír fest 2020
29. - 30. 8. 2020
German Rum Festival 2020
Svět barmanů 1/2020
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři