e-mail
password

Password reset |Registration

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
MENU
CLOSE
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • CLUBS

COFFEE MASTER

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • EVENTS
 • TEA MASTER CUP
 • COMPETITIONS JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH MIXOLOGIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
CLUBS

ZPĚT

COFFEE MASTER
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
EVENTS

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
COMPETITIONS JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
COMPETITIONS AND EVENTS

ZPĚT

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE z.s.

STANOVY

Stav ve znění změn ke dni: (konání členské schůze)

Tyto „Stanovy“ byly přijaty členskou schůzí CBA, konanou dne (17. března 2019)

Čl. I.
Název spolku, právní postavení, sídlo spolku, jednání za spolek

 1. Název spolku: Česká barmanská asociace z.s. (ve zkratce CBA).
 2. CBA je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku.
 3. CBA je samosprávný, dobrovolný a otevřený svazek členů, jenž je nezávislý, nepolitický, odborný. Je spolkem fyzických osob působících v oblasti gastronomie a cestovního ruchu.
 4. Sídlem České barmanské asociace z.s. je Brno, Šimáčkova 704/135, PSČ 628 00.
 5. Spolek zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo. V případě písemného pověření jiné osoby musí být v tomto pověření výslovně uveden rozsah zástupcova oprávnění.
 6. Členové představenstva jednají za spolek každý samostatně, ale k právoplatnému závazku za spolek je třeba buď podpis prezidenta spolku, nebo podpis obou viceprezidentů s tím, že prezident je povinen vyžádat si souhlas prezidia, pokud hodnota závazkových vztahů je vyšší než 50.000,- Kč a viceprezidenti jsou povinni vyžádat si souhlas prezidia, pokud je hodnota závazkových vztahů vyšší než 25.000,- Kč.
 7. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku či otisku razítka spolku, připojí jednající osoba svůj podpis.

Čl. II.
Účel a činnosti spolku

 1. Účelem České barmanské asociace z.s. je:
  • udržovat a podporovat vztahy mezi členy CBA, zprostředkovávat výměnu informací a zkušeností z oboru nápojové gastronomie, prezentovat aktivity členů CBA a podporovat jejich aktivitu, iniciativu a společenskou prestiž,
  • zasadit se o prosazování správnosti technologie přípravy nápojů v barových, kavárenských a jiných gastronomických provozech,
  • zajišťovat aplikaci nových poznatků v oblasti výroby produktů a vývoje technologií využitelných v provozech s akcentem na nápojovou gastronomii,
  • prosazovat, obhajovat a ochraňovat zájmy členů CBA před vládními, nevládními a jinými organizacemi,
  • podporovat, utvářet, zvyšovat úroveň a zlepšovat dobré jméno a pověst gastronomických oborů (barman, barista, sommelier, teatender, nápojář, aj.) na všech úrovních před širokou veřejností, představiteli hospodářského a politického života státu i na mezinárodní úrovni,
  • napomáhat vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace v gastronomických oborech.
  • aktivně se zasazovat o zdravý životní styl, propagací nápojů, připravovaných zásadně z kvalitních surovin,
  • podporovat aktivity vedoucí k boji proti alkoholismu a užívání návykových látek.
 2. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II odst. 1 těchto stanov, jako společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím:
  • organizování akcí odborného a společenského charakteru, barmanských soutěží, soutěží baristů, sommelierů, teatenderů a jiných gastronomických soutěží,
  • spolupráce v rámci vzdělávání a propagace oboru s ostatními odbornými spolky a sdruženími v oblasti gastronomie a cestovního ruchu na území ČR i v zahraničí,
  • zastupování členů CBA před vládními, nevládními a jinými organizacemi,
  • shromažďování, analyzování, zpracovávání a zpřístupňování relevantních informací, doporučení, důležitých poznatků a zkušeností z oblasti gastronomie a cestovního ruchu svým členům,
  • poskytování poradenské činnosti pro členy CBA, publikování užitečných odborných a obchodních informací,
  • nakupování, získávání, pronajímání, prodávání či spravování věcí, které mohou být pokládány za nutné či prospěšné pro dosažení účelu CBA,
  • vytváření a realizování vzdělávacích programů a systémů pro členy CBA a SC CBA, ale i pro zájemce mimo CBA v rámci vzdělávacího programu CBA a IBA,
  • vedení seznamu členů v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
  • poskytování informační, analytické, konzultační služby a další služby v rámci možností CBA členům CBA a jejím partnerům,
  • snahy vyvolávat svojí činností zájem o členství v CBA ze strany podnikatelských subjektů a dosahovat tak početní růst členské základny a její aktivizaci.
 3. Česká barmanská asociace z.s. vyvíjí rovněž vedlejší hospodářskou činnost za účelem podpory zájmů spolku a za účelem hospodárného využití majetku spolku. Touto vedlejší hospodářskou činností je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Čl. III.
Členství v CBA, vznik a zánik členství, členské příspěvky

 1. Členem CBA se může stát každý zájemce o členství starší osmnácti let, který bude přijat za člena CBA prezidiem CBA. Podmínkou přijetí za člena CBA je vyplněná a podaná přihláška, akceptace těchto Stanov, zaplacení členského příspěvku.
 2. Členové jsou povinni dodržovat Etický kodex CBA, který je dokumentem shrnujícím pravidla chování členů. Ten plně přijímají vstupem do spolku, otevřeně deklarují dodržování stanovených pravidel a jsou si vědomi skutečnosti, že v případě jejich porušení a neprovedení patřičné nápravy, může rozhodnutím prezidia CBA dojít k pozastavení členství bez nároku na náhradu alikvotní části zaplaceného členského příspěvku.
 3. Na členství není právní nárok. Prezídium CBA může přijetí člena zamítnout.
 4. Členský příspěvek musí být členem s plným členstvím zaplacen bankovním převodem, nebo poštovní složenkou na účet CBA v termínu do 31. prosince předcházejícího kalendářního roku, na který je příspěvek určen. Nezaplatí-li člen s plným členstvím členský příspěvek ve stanoveném termínu, mění se jeho členství z členství plného na členství základní.
 5. Členství v CBA může být pozastaveno rozhodnutím prezidia, zrušeno pouze rozhodnutím členské schůze.
 6. Od platby členského příspěvku jsou solidárně osvobozeni všichni členové, jimž byl přiznán řádný starobní důchod, nebo plný invalidní důchod po předložení příslušného rozhodnutí prezidiu CBA.

Druhy členství:

Seznam členů:

Čl. IV.
Členství v International Bartenders Association (ve zkratce IBA)

 1. Každý člen CBA je zároveň členem IBA.
 2. V IBA zastupuje Českou barmanskou asociaci z.s. prezident CBA, delegát CBA, případně další osoby na základě rozhodnutí prezidia CBA.
 3. Na kongresu IBA reprezentuje CBA prezident s partnerkou, delegát, soutěžící dle pravidel IBA, případně další osoby na základě rozhodnutí prezidia CBA na náklady CBA.
 4. Součástí delegace na kongresu IBA se může stát každý člen asociace, případně partner člena nebo zástupci partnerů spolku po uhrazení nákladů za účast předem na účet spolku, nestanoví-li rozhodnutí prezidia jinak. Celkový počet členů delegace však může být omezen IBA.

Čl. V.
Kluby CBA

Čl. VI.
Struktura a působnost orgánů spolku

Struktura organizace:

Čl. VII.
Způsob volby orgánů spolku

 1. Není–li v těchto stanovách uvedeno jinak, probíhají volby do orgánů spolku následujícím způsobem:
  • Výběrová řízení a řádné volby do volených orgánů spolku jsou vyhlašovány představenstvem, a to vždy na webových stánkách spolku nejméně dva měsíce před určeným dnem výběrového řízení nebo voleb. Ucházet se o uvedené funkce je možné nejpozději jeden měsíc před konáním řádných voleb či výběrového řízení. Zanikne-li výkon funkce člena představenstva před ukončením volebního období, vykonávají jeho činnost do řádného zvolení nového člena představenstva ostatní členové představenstva, případně kooptují do představenstva člena prezidia. Zanikne-li výkon funkce vedoucího sekce, vykonává jeho činnost zástupce vedoucího sekce.
  • Kandidát na výkon funkce ve spolku musí být členem spolku s plným členství a je povinen zaslat návrh na svou volbu či jmenování do orgánu spolku prostřednictvím poštovní přepravy do sídla spolku, nebo elektronickou poštou na elektronickou adresu spolku. Kandidát je povinen doložit svou trestní bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů a dále je povinen předložit potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že není daňovým dlužníkem.
  • Kandidují-li na volenou funkci jen dva kandidáti, je zvolen ten, který obdrží většinu hlasů přítomných členů, kteří jsou oprávněni volit. Je-li kandidátů více než dva, je zvolen ten kandidát, který obdrží při hlasování nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů, kteří jsou oprávněni volit. Neobdrží-li žádný z kandidátů v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů, postupují do druhého kola ti dva z kandidátů, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce hlasů přítomných členů. V druhém kole je potom zvolen kandidát, který obdrží většinu hlasů přítomných členů.
  • Hlasování v orgánech spolku se realizuje vždy aklamací, nerozhodne-li v konkrétním případě prezidium jinak.

Prezident

Prezident CBA je volen členskou schůzí CBA na období 4 let. Je členem prezidia a má hlasovací právo. Kandidát na prezidenta CBA musí být starší 30 let, musí být členem České barmanské asociace z.s. s plným členstvím nepřetržitě po dobu nejméně 5 let. Je členem představenstva a statutárním zástupcem CBA, za niž jedná a podepisuje. V případě rovnosti hlasů při hlasování představenstva a prezidia má rozhodující hlas.

Základní úkoly:

První viceprezident CBA

První viceprezident CBA je volen členskou schůzí CBA na období 4 let. Je statutárním zástupcem CBA, za níž jedná a podepisuje. Je členem představenstva a prezidia CBA, a má hlasovací právo. V případě odstoupení prvního viceprezidenta z funkce, případně v situaci kdy není schopen svoji funkci ze závažných důvodů vykonávat, je představenstvo oprávněno z členů prezidia CBA kooptovat do představenstva člena, který bude vykonávat činnosti nutné pro chod CBA, a to na dobu do konání nejbližší členské schůze, která zvolí nového prvního viceprezidenta. Kandidát na viceprezidenta CBA musí být starší 30 let, musí být členem České barmanské asociace z.s. s plným členstvím nepřetržitě po dobu nejméně 5 let.

Základní úkoly:

Druhý viceprezident CBA

Druhý viceprezident CBA je volen členskou schůzí CBA na období 4 let. Je statutárním zástupcem CBA, za niž jedná a podepisuje. Je členem představenstva a prezidia, a má hlasovací právo. V případě odstoupení druhého viceprezidenta z funkce, případně v situaci kdy není schopen svoji funkci ze závažných důvodů vykonávat, je představenstvo oprávněno z členů prezidia CBA kooptovat do představenstva člena, který bude vykonávat činnosti nutné pro chod CBA a to na dobu do konání nejbližší členské schůze, která zvolí nového druhého viceprezidenta. Kandidát na viceprezidenta CBA musí být starší 30 let, musí být členem České barmanské asociace z.s. s plným členstvím nepřetržitě po dobu nejméně 5 let.

Základní úkoly:

Honorární prezident CBA

Honorární prezident má funkci poradní. Honorární prezident je oprávněn účastnit se zasedání Prezídia s hlasem poradním. Titul honorárního prezidenta CBA přísluší vždy tomu žijícímu exprezidentu CBA, který vykonával svou funkci ve funkčním období časově nejbližšímu vzniku spolku, nerozhodne-li členská schůze na návrh prezidia v případě některého z exprezidentů jinak.

Generální sekretář

Generální sekretář je na návrh prezidenta jmenován a odvoláván představenstvem.

Základní úkoly:

Vedoucí sekce

Členové jednotlivých sekcí volí ze svého středu tři kandidáty na vedoucího sekce. Kandidáti jsou voleni aklamací plénem sekce. Kandidát na funkci vedoucího sekce musí být starší 25 let a musí být členem CBA s plným členstvím. Z navržených kandidátů následně zvolí prezidium vedoucího. Funkční období vedoucího sekce jsou 4 roky, s tím, že opakovaná volba je možná.

Základní úkoly:

Zástupce vedoucího sekce

Zástupce vedoucího sekce je zvolen aklamací plénem sekce ze zbývajících dvou kandidátů na vedoucího sekce. Funkční období zástupce vedoucího sekce jsou 4 roky. V případě odstoupení vedoucího sekce z funkce, jeho odvolání, případně v situaci, kdy není schopen svoji funkci ze závažných důvodů vykonávat, je povinen plnit veškeré úkoly a povinnosti vedoucího příslušné sekce do doby, než je zvolen nový vedoucí sekce.

Čl. VIII.
Zásady hospodaření spolku, předávání agendy v souvislosti se změnou statutárního zástupce

Čl. IX.
Oblast vzdělávání

Spolek spolupracuje v rámci své činnosti s příslušnými orgány veřejné správy v oblasti vzdělávací a partnery. Podrobnosti stanoví organizační řád pro oblast vzdělávání vydaný prezidiem v souladu s účelem spolku.

Čl. X.
Logotyp

Česká barmanská asociace z.s. má zaregistrovány ochranné známky v obrazové formě. Použití těchto ochranných známek podléhá písemnému souhlasu prezidia CBA. Zneužití ochranných známek členem CBA nebo s jeho přispěním může být postiženo vyloučením člena ze spolku, případně pokutou až do výše 1.000.000,- CZK. O udělení pokuty rozhoduje prezidium.

Čl. XI.
Partneři spolku

 1. Spolek spolupracuje v rámci své činnosti se subjekty činnými v oblasti gastronomie nebo v jiných oblastech na základě smluv o partnerství.
 2. Partnerství může být mediální, regionální, hlavní, generální, exklusivní a odborné. Podrobnosti stanoví organizační řád vydaný prezidiem.
 3. Výše členského příspěvku je s jednotlivými partnery dohodnuta individuálně a spolu s dalšími podmínkami partnerství sjednána ve smlouvě s partnerem.
 4. Partneři CBA mají možnost účastnit se akcí pořádaných CBA s výhodami platnými pro členy a využívat stejných slev na vzdělávací akce pořádané CBA jako její členové.


Česká barmanská asociace z.s.
Aleš Svojanovský, prezident
 
Svět barmanů 1/2023

OFFICIAL MAGAZINE CBA

Svět barmanů 1/2023

MAIN PARTNERS

LOOKING FOR A JOB IN THE FIELD?

Gastrojobs