e-mail
password

Password reset |Registration

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
MENU
CLOSE
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • CLUBS

COFFEE MASTER

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • EVENTS
 • TEA MASTER CUP
 • COMPETITIONS JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH MIXOLOGIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
CLUBS

ZPĚT

COFFEE MASTER
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
EVENTS

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
COMPETITIONS JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
COMPETITIONS AND EVENTS

ZPĚT

State qualification exams

Ministerstvo pro místní rozvoj dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání udělilo České barmanské asociaci autorizaci pro konání státních  kvalifikačních zkoušek pro tyto profese:

65-008-H Číšník/servírka (požadavky) 5.100,- Kč
24.2.2024
65-009-H Barman (požadavky) 5.100,- Kč
Doporučení: Před vykonáním zkoušky z profesní kvalifikace 65-009-H Barman je doporučeno mít úspěšně ukončené kurzy CBA Barbek, Základní barmanský kurz
65-010-H Sommeliér (požadavky) 3.900,- Kč
65-012-E Výpomoc při obsluze hostů (požadavky) 3.900,- Kč
65-033-M Recepční v hotelovém provozu (požadavky) 3.900,- Kč
65-043-H Teatender/teatenderka (požadavky) 5.100,- Kč
65-052-H Barista/baristka (požadavky) 5.100,- Kč

Requalification

65-009-H Akreditovaný rekvalifikační kurz se zakončení státní kvalifikační zkouškou - Barman (požadavky) 12.000,- Kč

      

Obecné podmínky pro žadatele kvalifikační zkoušky

 • Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18-ti let
 • Podmínkou pro konání zkoušky je vyplnění přihlášky ke zkoušce a odeslání do sídla České barmanské asociace z.s., Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno nebo zaslání na info@cbanet.cz
 • Zkouška se koná obvykle do 2 měsíců od obdržení přihlášky, pokud se uchazeč nedohodne s autorizovanou osobou jinak. Kateřina Ryšavá, po obdržení přihlášky ke zkoušce, odešle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky pošle zároveň k informaci příslušnému autorizujícímu orgánu – Ministerstvu pro místní rozvoj.
 • Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu ze závažných důvodů zúčastnit, může nejpozději 2 pracovní dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu o náhradní termín. Pokud bude jeho žádosti vyhověno, bude uchazeči i ministerstvu sdělen náhradní termín
 • Pokud navržený termín uchazečovi nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.
 • Pokud se uchazeč ve výše uvedených stanovených termínech ke zkoušce nedostaví, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně a již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.
 • Termíny konání zkoušek profesních kvalifikací budou zveřejněny na www.cbanet.cz
 • Za provedení zkoušky je uchazeč povinen uhradit poplatek na účet CBA, nejpozději však 7 dní přede dnem zahájení zkoušky

Náležitosti pozvánky ke zkoušce:

 • Jméno, příjmení uchazeče, příp. titul
 • Datum narození
 • Adresa místa trvalého bydliště
 • Název profesní kvalifikace, jejíž dosažení bude zkouškou ověřováno
 • Výše úhrady za provedení zkoušky, termín a způsob provedení úhrady za povedení zkoušky

Průběh zkoušky:

 • Ve smyslu schváleného hodnotícího standardu zkouška probíhá před jedním autorizovaným zástupcem, pověřeným prezidentem CBA Alešem Svojanovským.
 • Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti, předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon potřebné pracovní činnosti a doklad o úhradě za provedení zkoušky. Pokud uchazeč výše uvedené doklady nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn.
 • Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem.
 • Doba přípravy na zkoušku nebo její jednotlivé části a doba stanovená pro vykonání zkoušky nebo jejích jednotlivých částí je vymezena hodnotícím standardem.
 • Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem.
 • Po ukončení zkoušky bude do 5 dnů uchazeči zasláno písemné vyrozumění o výsledku zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku, bude mu s rozhodnutím odesláno i osvědčení.
 • Stejnopis osvědčení společně se záznamem o průběhu zkoušky, vypracovaný autorizovaným zástupcem, bude odeslán nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušky na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Svět barmanů 1/2023

OFFICIAL MAGAZINE CBA

Svět barmanů 1/2023

MAIN PARTNERS

LOOKING FOR A JOB IN THE FIELD?

Gastrojobs