e-mail
password

Password reset |Registration

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
MENU
CLOSE
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • CLUBS

COFFEE MASTER

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • EVENTS
 • TEA MASTER CUP
 • COMPETITIONS JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH MIXOLOGIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
CLUBS

ZPĚT

COFFEE MASTER
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
EVENTS

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
COMPETITIONS JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
COMPETITIONS AND EVENTS

ZPĚT

ETICKÝ KODEX

(dále jen kodex)

ČLENŮ ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE z.s.

(dále jen CBA)

PREAMBULE:

Členové CBA - registrované, dobrovolné, nezávislé, nepolitické, otevřené a odborné organizace určené výhradně k tomu, aby sloužila zájmům vlastních členů, jejích partnerům a dalším profesionálům působícím v gastronomii a cestovním ruchu v barmanském oboru se s vědomím, že se přijetím a schválením tohoto dokumentu Členskou schůzí CBA, zavázali řídit se ustanovením tohoto kodexu. Jeho přijetí je plně v souladu se stanovami a cíly CBA.
Kodex CBA je dokumentem shrnujícím pravidla chování členů, kteří jej přijímají vstupem do asociace.

PŘIJETÍM ETICKÉHO KODEXU ČLENOVÉ PROHLAŠUJÍ, ŽE SE

VYNASNAŽÍ:

 1. Svou činností přispívat k dosažení rozvoje CBA a propagace oboru (BARMANSTVÍ), především zvyšováním vážnosti a důležitosti CBA, zvyšováním úrovně vzdělávání široké i odborné veřejnosti v oboru, rozvojem vysoké úrovně praktických činností a podporou lepšího pochopení CBA jako samostatného a významného sdružení.
 2. Chovat se vždy a za všech okolností tak, aby si zasloužili a také zajistili důvěru těch, se kterými přicházejí do styku.
 3. Mít stále na mysli, že vzhledem k úzkému vztahu jejich podnikání s odbornou i širokou veřejností bude mít jejich chování a jednání dopad na způsob, jakým bude CBA i jednotlivý člen vnímán a hodnocen a proto se budou chovat eticky a etické chování podporovat.

ZAVAZUJÍ:

 1. Respektovat při svých aktivitách obecné morální zásady a pravidla a řídit se stanovami CBA a příslušnou národní (případně mezinárodní) legislativou, zejména pak dodržováním základních lidských práv, respektováním práv ostatních členů a podnikatelských subjektů uvnitř i mimo CBA.
 2. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči státu, zejména v oblasti daňové povinnosti, vedení účetnictví a dodržování zákonných norem státu, zvláště takových, které upravují možnosti podnikání, živností a koncesí.
 3. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči zaměstnavatelům a zaměstnancům, zejména v oblasti pracovně právních vztahů, nediskriminace osob, pracovního prostředí, komunikace a odměňování.
 4. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči svým zákazníkům, zejména pak respektovat práva zákazníků v souladu s vlastními právy, udržovat pravdivou a nezkreslenou komunikaci se zákazníky, odpovídat za svoje výrobky a služby z pohledu kvality, bezpečnosti, norem a předpisů, zdržet se poskytování úplatků, nebo aktivit, které je možné za úplatek označit.
 5. Dodržovat a plnit své závazky a povinnosti k CBA, ale i ke svým obchodním partnerům a kolegům, zvláště dodržovat smluvně stanovené platební a dodací podmínky, podporovat společné zájmy a budovat vzájemnou důvěru.
 6. Dodržovat pravidla poctivé soutěže vůči konkurenci, zejména respektovat vlastnická, autorská a jiná práva, nepoškozovat dobré jméno konkurence a informace o konkurenci obstarávat pouze legálními prostředky.

SE ZDRŽÍ:

 1. Účasti jakýchkoli aktivit v podnikání, které jsou neetické, nečestné, a mohly by poškodit členy i samotnou CBA.
Etický kodex členů CBA byl přijat a schválen Členskou schůzí CBA dne 17. ledna 2008. Od data schválení je považován Etický kodex za platný a na základě porušení jeho ustanovení a neprovedení patřičné nápravy, může být rozhodnutím prezidia CBA provinivšímu členství v CBA pozastaveno a Členskou schůzí zrušeno bez nároku na náhradu alikvotní části zaplaceného členského příspěvku.
 
Svět barmanů 1/2023

OFFICIAL MAGAZINE CBA

Svět barmanů 1/2023

MAIN PARTNERS

LOOKING FOR A JOB IN THE FIELD?

Gastrojobs