General partners:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

Etický kodex CBA

ETICKÝ KODEX

(dále jen kodex)

ČLENŮ ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE z.s.

(dále jen CBA)

PREAMBULE:

Členové CBA - registrované, dobrovolné, nezávislé, nepolitické, otevřené a odborné organizace určené výhradně k tomu, aby sloužila zájmům vlastních členů, jejích partnerům a dalším profesionálům působícím v gastronomii a cestovním ruchu v barmanském oboru se s vědomím, že se přijetím a schválením tohoto dokumentu Členskou schůzí CBA, zavázali řídit se ustanovením tohoto kodexu. Jeho přijetí je plně v souladu se stanovami a cíly CBA.
Kodex CBA je dokumentem shrnujícím pravidla chování členů, kteří jej přijímají vstupem do asociace.

PŘIJETÍM ETICKÉHO KODEXU ČLENOVÉ PROHLAŠUJÍ, ŽE SE

VYNASNAŽÍ:

  1. Svou činností přispívat k dosažení rozvoje CBA a propagace oboru (BARMANSTVÍ), především zvyšováním vážnosti a důležitosti CBA, zvyšováním úrovně vzdělávání široké i odborné veřejnosti v oboru, rozvojem vysoké úrovně praktických činností a podporou lepšího pochopení CBA jako samostatného a významného sdružení.
  2. Chovat se vždy a za všech okolností tak, aby si zasloužili a také zajistili důvěru těch, se kterými přicházejí do styku.
  3. Mít stále na mysli, že vzhledem k úzkému vztahu jejich podnikání s odbornou i širokou veřejností bude mít jejich chování a jednání dopad na způsob, jakým bude CBA i jednotlivý člen vnímán a hodnocen a proto se budou chovat eticky a etické chování podporovat.

ZAVAZUJÍ:

  1. Respektovat při svých aktivitách obecné morální zásady a pravidla a řídit se stanovami CBA a příslušnou národní (případně mezinárodní) legislativou, zejména pak dodržováním základních lidských práv, respektováním práv ostatních členů a podnikatelských subjektů uvnitř i mimo CBA.
  2. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči státu, zejména v oblasti daňové povinnosti, vedení účetnictví a dodržování zákonných norem státu, zvláště takových, které upravují možnosti podnikání, živností a koncesí.
  3. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči zaměstnavatelům a zaměstnancům, zejména v oblasti pracovně právních vztahů, nediskriminace osob, pracovního prostředí, komunikace a odměňování.
  4. Dodržovat a plnit své povinnosti a závazky vůči svým zákazníkům, zejména pak respektovat práva zákazníků v souladu s vlastními právy, udržovat pravdivou a nezkreslenou komunikaci se zákazníky, odpovídat za svoje výrobky a služby z pohledu kvality, bezpečnosti, norem a předpisů, zdržet se poskytování úplatků, nebo aktivit, které je možné za úplatek označit.
  5. Dodržovat a plnit své závazky a povinnosti k CBA, ale i ke svým obchodním partnerům a kolegům, zvláště dodržovat smluvně stanovené platební a dodací podmínky, podporovat společné zájmy a budovat vzájemnou důvěru.
  6. Dodržovat pravidla poctivé soutěže vůči konkurenci, zejména respektovat vlastnická, autorská a jiná práva, nepoškozovat dobré jméno konkurence a informace o konkurenci obstarávat pouze legálními prostředky.

SE ZDRŽÍ:

  1. Účasti jakýchkoli aktivit v podnikání, které jsou neetické, nečestné, a mohly by poškodit členy i samotnou CBA.
Etický kodex členů CBA byl přijat a schválen Členskou schůzí CBA dne 17. ledna 2008. Od data schválení je považován Etický kodex za platný a na základě porušení jeho ustanovení a neprovedení patřičné nápravy, může být rozhodnutím prezidia CBA provinivšímu členství v CBA pozastaveno a Členskou schůzí zrušeno bez nároku na náhradu alikvotní části zaplaceného členského příspěvku.
 
4. - 8. 11. 2019
6. 11. 2019
WCC 2019
7. 11. 2019
WCC 2019
Svět barmanů 3/2019
Job offer
Medial partners
Special partners