e-mail
password

Password reset |Registration

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
MENU
CLOSE
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • CLUBS

COFFEE MASTER

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • EVENTS
 • TEA MASTER CUP
 • COMPETITIONS JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH MIXOLOGIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
CLUBS

ZPĚT

COFFEE MASTER
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
EVENTS

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
COMPETITIONS JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
COMPETITIONS AND EVENTS

ZPĚT

TEA MASTERS CUP

PRAVIDLA

Schváleno představenstvem TMC

Osnova

 1. Obecná ustanovení
 2. Porušování pravidel a proces odvolání
 3. Účast v soutěži
 4. Soutěž v kategorii – Příprava čaje
 5. Soutěž v kategorii – Čajová kompozice
 6. Soutěž v kategorii – Degustace čaje
 7. Průběh soutěže
 8. Vyhodnocení
 9. Práce členů organizačního výboru
 10. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

Tea Masters Cup (dále jen "Soutěž") je mezinárodní soutěží čajových profesionálů (dále jen "Teatenderů").

Soutěž si klade za cíl:

 • Rozvoj čajové kultury vysoké úrovně
 • Podpora rozvíjení čajových profesí
 • Vyhledávání profesionálů a odborníků na čaj a vytváření podmínek pro jejich profesní růst
 • Výměna zkušeností a rozvoj mistrovských dovedností čajových odborníků, pracujících v oblasti pohostinství a specializovaného maloobchodu / velkoobchodu, a také v oblasti zpracování čaje
 • Zvýšení kvality čaje a kultury obsluhy v provozech, kde se konzumuje čaj
 • Podpora čajové kultury mezi spotřebiteli

Soutěž zahrnuje klání ve třech kategoriích:

 • Příprava čaje
 • Čajová kompozice
 • Degustace čaje

Vlastníkem práv a organizátorem mezinárodní soutěže je Tea Masters Cup, Ltd, Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (dale jen "ТМС").

Mezinárodní klání se koná jednou ročně a skládá se z národních kvalifikačních kol a finálové soutěže TMC. Mezinárodní soutěž se koná po dokončení národních kvalifikačních kol v zemích, které mají oprávnění k organizaci TMC. V případě, že je počet účastníků v národních soutěžích dostatečně velký, může být soutěžních kol podle potřeby organizováno více.

Ve všech komunikacích a odkazech se užívá označení mezinárodní soutěže v následujícím formátu: "Tea Masters Cup International". Národní kvalifikační soutěž, pak v následujícím formátu: "Tea Masters Cup + název země" (například "Tea Masters Cup Czech Republic"). Pokud je to nutné, může být připojen rok k vyznačení konkrétního finále (například, "Tea Masters Cup International 2016").

Organizátor národního kola, pověřený TMC (dále jen "Organizátor") koordinuje národní kvalifikační soutěž, tvoří a udržuje komunikaci s Teatendery a podporuje a propaguje soutěž v celé ČR.

Při určení Organizátora dává TMC přednost organizacím, které:

 • Ve své zemi aktivně provádějí osvětovou činnost
 • Jsou připraveni a ochotni uspořádat soutěž v souladu s těmito oficiálními pravidly a nařízeními
 • Jsou připraveny přijmout další nezbytná opatření a plnit své závazky vůči TMC, jak je uvedeno v příslušných dohodách.

Mezi další faktory, které bere TMC v úvahu:

 • Absence střetu zájmů s účastníky trhu při pořádání akcí v rámci celého odvětví
 • Dostupnost materiálních a lidských zdrojů
 • Předchozí zkušenosti s organizováním podobných soutěží
 • Úroveň organizace odborných znalostí s dobrou pověstí v zemi

Tyto podmínky mohou být rozhodující v případě, pokud to TMC považuje za nezbytné.

Oficiálním jazykem pro mezinárodní korespondenci TMC a světové finále soutěže TMC je angličtina. Národní kvalifikační soutěže a relevantní korespondence uvnitř země může být prováděna v jakémkoli jazyce vhodném pro organizátory a účastníky.

Pro konání světového finále soutěže určí na začátku každého ročního cyklu soutěží TMC hlavní organizační výbor (dále jen "Výbor") a jmenuje hlavního komisaře soutěže, který se automaticky stává členem výboru.

Pro konání národního kvalifikačního kola dané země je vytvořen národní organizační výbor a jmenuje hlavní rozhodčí národní soutěže. Národní organizační výbory a národní hlavní komisař koordinují svou činnost s výborem a hlavním rozhodčím v soutěži.

Datum zahájení každého ročního cyklu je vybrán a určen TMC. Zpravidla světové finále soutěže musí proběhnout do konce aktuálního soutěžního cyklu.

2. Porušování pravidel a proces odvolání

Dodržování Oficiálních pravidel a předpisů (dále jen "Pravidla"), podle organizátorů a účastníků v každém kole soutěže je povinné.

Teatender, který poruší některé ustanovení pravidel, může být vyloučen, s výjimkou případů, kdy bylo takové porušení nevyhnutelné v důsledku zvláštních okolností.

Rozhodnutí diskvalifikovat Teatendera je v pravomoci organizačního výboru soutěže, během níž k porušení pravidel došlo. Takové rozhodnutí, spolu s důvody pro vyloučení, včetně podrobného popisu porušení pravidel, by měly být sděleny Teatenderovi do 7 pracovních dnů od vydání rozhodnutí. V případě, že rozhodnutí diskvalifikovat bylo vůlí národního organizačního výboru, musí být kopie rozhodnutí předloženo Výboru do 7 pracovních dnů od vydání rozhodnutí.

Potenciální porušení pravidel ze strany rozhodčích jsou také vyšetřovány zástupci organizačního výboru soutěže, během které k porušení pravidel došlo. Je-li porušení dostatečně závažné, komisař, který se ho dopustí, může být ze soutěže odvolán a vyloučen z dalšího konání jako komisař, dočasně nebo trvale. Rozhodnutí o diskvalifikaci komisaře, spolu s důvody pro vyloučení, včetně podrobného popisu porušení zákona, by měly být sděleny komisaři do 7 pracovních dnů od vydání rozhodnutí. V případě, že rozhodnutí diskvalifikovat učinil národní organizační výbor, musí být kopie rozhodnutí předložena výboru do 7 pracovních dnů od vydání rozhodnutí

Teatendeři a komisaři mají právo se odvolat proti rozhodnutí diskvalifikace před výborem. K tomu účelu musí navrhovatel předložit písemné prohlášení hlavnímu komisaři, vysvětlující podrobně jeho nebo její důvody k odvolání. Prohlášení musí obsahovat jméno odvolatele, jeho kontaktní údaje, datum a čas údajného porušením s podrobným popisem situace a akce / rozhodnutí, které bylo přijato navrhovatelem. Odvolání musí být podáno Výboru do 7 pracovních dnů ode dne, kdy bylo navrhovatelem obdrženo písemné vyhotovení rozhodnutí diskvalifikace. Odvolání musí být rozhodnuto během zasedání výboru a písemné rozhodnutí podepsané hlavním komisařem musí být doručeno navrhovateli nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne odvolání.

Jakékoliv jiné rozhodnutí, které je v rozporu s pravidly soutěže, v hodnocení a výsledcích mohou být také odvolány kterýmkoliv účastníkem soutěže. K tomu musí navrhovatel předložit písemné prohlášení organizačnímu výboru soutěže, během kterého ke sporné situaci došlo. Prohlášení musí obsahovat jméno odvolatele, jeho kontaktní údaje, datum a čas incidentu, podrobný popis situace a akce / rozhodnutí, které bylo přijato navrhovatelem. Odvolání musí být rozhodnuto do 7 pracovních dnů a rozhodnutí doručeno navrhovateli. Je-li rozhodnuto národním organizačním výborem, musí být kopie rozhodnutí předloženy výboru do 7 pracovních dnů od vydání rozhodnutí. Rozhodnutí národního organizačního výboru se lze odvolat k výboru. K tomu navrhovatel musí předložit žádost výboru do 30 pracovních dnů od rozhodnutí národním organizačním výborem.

Jakékoli rozhodnutí výboru je konečné a nelze odvolat.

Tyto pravidla a jejich případné vnitrostátní předpisy týkající se provádění národních kvalifikačních soutěžích mohou být změněny TMC a národním organizačním výborem kdykoliv. Je však nutné tyto změny oznámit nejpozději 30 pracovních dnů před začátkem soutěží než vstoupí v platnost.

3. Účast v soutěži

Teatender soutěží v jedné ze tří kategorií nebo v několika kategoriích najednou. Teatender, který svou kategorii vyhraje, musí být v této kategorii prohlášen za vítěze a obdrží pamětní trofej. Teatender, který vyhraje ve všech třech kategoriích je prohlášen za absolutního vítěze.

Aby Teatender mohl soutěžit na světovém finále TMC, musí se Teatender kvalifikovat v národním kole soutěže země, jejíž je občanem.

Chce-li mít Teatender nárok na účast v kvalifikačním kole soutěže, musí mít občanství nebo trvalý pobyt v zemi, ve které se soutěž koná, podat žádost a vyplnit formulář osobní údaje schválený národním organizačním výborem dané země. Dodatečné požadavky pro účast mohou být stanoveny prostřednictvím národního organizačního výboru a mohou se lišit od země k zemi. Nicméně, nesmí být tyto požadavky v rozporu s těmito pravidly a musí dodržovat hlavní zásady soutěže, jako otevřenost, transparentnost a zapojení maximálně možný počet zúčastněných účastníků.

Pravidla národních kvalifikačních soutěží mohou být také změněny nebo doplněny národním organizačním výborem v souladu s případnými požadavky a preferencemi jednotlivých zemí. Nicméně, nesmí být takové změny v rozporu s pravidly. Jakékoli takové změny nebo doplnění pravidel musí být oznámeno účastníkům soutěže.

Účast v kvalifikačním nebo světovém kole soutěže potvrzuje, že Teatender je seznámen a souhlasí s pravidly TMC. Porušení pravidel v kterékoli fázi soutěže může vést k diskvalifikaci.

Teatender, který vyhrál národní kvalifikační kolo soutěže a má zajištěné právo soutěžit na světovém finále, ale není schopen z jakéhokoli důvodu k účasti na světovém finále, postoupí toto právo Teatenderovi, který se umístil na druhém místě v příslušné kategorie kvalifikačního kola soutěže. Toto pravidlo platí v každé fázi soutěže.

Pokud z jakéhokoliv důvodu selže pořádající země národního kvalifikačního kola soutěže, ale má již rezervována stanovený počet míst - kvótu pro své zástupce na světovém finále soutěže, pak se tato kvóta rozdělí mezi soutěžící z jiných zemí, kteří se umístili na druhém nebo třetím místě ve svých národních kvalifikačních kolech soutěží a mají zájem soutěžit na světovém finále.

Pravidla pro přidělování kvót mohou být změněna výborem. Pokud je to možné, musí být tyto změny v účinnost nejpozději šest měsíců před datem světového finále.

Veškeré výdaje nezbytné pro soutěž národním kvalifikačním kole jsou výhradní odpovědností Teatenderů, není-li v pravidlech výslovně uvedeno jinak rozhodnutím výboru, rozhodnutím národního organizačního výboru nebo jiného orgánu oprávněného učinit takové rozhodnutí TMC.

Organizátoři soutěže a jejich pověření zástupci mají právo používat jméno, podobu, veřejně dostupné informace a hospodářské výsledky kteréhokoli účastníka, v kterékoli fázi soutěže, v jakémkoli formátu, bez peněžní náhrady, pro jakýkoli účel vztahující se k podpoře čaje, čajové kultury a soutěže.

Je pravidlem, že počet účastníků v soutěži je stanoven v každé kategorii výborem před zahájením soutěžního cyklu. Je určena počtem národních orgánů, s přihlédnutím k dalším okolnostem, které mohou omezit počet účastníků. V každém případě počet účastníků v každé kategorii nesmí být nižší než 5. Počet účastníků národních kvalifikačních soutěžích je určen nezávisle národním organizačním výborem, s přihlédnutím ke specifickým okolnostem pro jednotlivé země.

4. Soutěž v kategorii – Příprava čaje

Teatenderovi soutěžícímu v této kategorii je dáno 15 minut, aby předvedl dovednosti v prezentaci, přípravě a servírování čaje. Připravuje dva nápoje:

 • Čaj ze sady vzorků, které předem vybral organizační výbor soutěže
 • Čaj dle vlastní volby. Nápoj připravený podle receptury Teatendera s použitím některého typu čaje, čistého nebo s příchutí. Při přípravě tohoto nápoje, je Teatenderovi dovoleno používat kterékoliv dostupné ingredience, avšak hlavní složka nápoje, musí být čaj (Camellia sinensis).

Oba nápoje musí být připraven před porotou, postupně nebo paralelně.

Při přípravě nápojů, může Teatender použít jakýkoli způsob přípravy čaje a jakoukoliv dostupnou metodu pro ohřev vody. Pro přípravu čaje ze vzorků organizačního výboru musí Teatendeři použít vodu, kterou poskytne organizační výbor. Pro přípravu čaje dle vlastní volby, mohou Teatendeři používat vlastní vodu.

Množství připravovaného nápoje, musí být dostatečné k tomu, aby každý komisař odpovídajícím způsobem zhodnotit jeho kvalitu. Nápoje musí být servírovány každému komisaři pokud možno současně.

Příprava a podávání nápojů může být doplněno komentářem, nebo příběhem Teatendera, stejně tak jakýmkoliv dalším druhem performance (zpěv, hudba, tanec), pokud je prováděn výhradně a osobně Teatenderem.

Hodnocení Teatendera je prováděno v následujících nuancích: chuť, technika práce, prezentace a čas. Komisaři určují své hodnocení následujícím způsobem.

Pokud Teatender překročí stanovený čas 15 min. je mu odebráno za každou další celou minutu 10% z konečné skóre (zaokrouhleno dolů). Například je-li konečné skóre 86 a soutěžící přetáhne o 1 minutu je mu odečteno 8 bodů (10%), pokud přetáhne o 2 minuty 30 sekund je mu odečteno 17 bodů (20%).

Před zahájením soutěže, hlavní komisař oznámí druhy čaje zahrnuté v sadě vzorků vybraných pro plnění ze strany organizačního výboru. Teatendeři májí 20 minut, aby se s čaji seznámili, vybrali metodu přípravy a naplánovali své vystoupení. Během této doby, můžou Teatendeři tyto čaje degustovat.

Před začátkem svého vystoupení, informuje Teatender komisaře jaký druh čaje zvolil k přípravě čaje dle vlastního výběru.

5. Soutěž v kategorii – Čajová kompozice

Teatender soutěžící v této kategorii musí prokázat dovednost prezentovat čaj v kombinaci s lehkou potravinou / občerstvením v ideji food pairing. Teatender má 15 minut na přípravu celé kompozice a 7 minut k servírování komisařům.

Teatender může použít jakýkoliv typ čaje (Camellia sinensis) připravený jakýmkoliv způsobem. Povoleny jsou též látky určené k aromatizaci. Kompozice čaj / potravina servírovaná komisařům musí být předložena v množství, aby jí bylo možné posoudit.

Hodnocení Teatendera je v následujících nuancích: prezentace (vnější vzhled nápoje a jídla), chuť jednotlivých komponentů / kombinaci a čas. Soudci nahrát své skóre v odpovídajících bodovacích listech. Komisaři určují své hodnocení následujícím způsobem.

Pokud Teatender překročí stanovený čas 15 min. je mu odebráno za každou další celou minutu 10% z konečné skóre (zaokrouhleno dolů). Například je-li konečné skóre 27 a soutěžící přetáhne o 1 minutu, jsou mu odečteny 2 body (10%), pokud přetáhne o 2 minuty 30 sekund je mu odečteno 5 bodů (20%).

6. Soutěž v kategorii – Degustace čaje

Teatender soutěžící v této kategorii musí prokázat dovednost degustace tím, že je schopen identifikovat vzorky jednotlivých nápojů. Kategorie může mít jeden ze dvou formátů:

 • identifikace jedno druhových čajů
 • identifikace vícesložkových nápojů

Při práci s jednotlivými odrůdami čaje, musí Teatender určit název nebo druh čaje, pro vícesložkový nápoj, musí být rozpoznána každá složka nápoje chuťové a čichové kompozice.

Rozhodnutí použít oba formáty v této soutěžní kategorii se provádí pomocí vhodného organizačního výboru nejpozději 2 měsíce před soutěží, aby měli Teratendeři dostatek času na přípravu.

Soutěž ve formátu identifikaci jednotlivých druhů čajů se skládá ze dvou fází:

 • předběžná degustační fáze
 • konečná finální degustace

Během předběžné degustační fáze budou soutěžící ochutnávat deset různých vzorků čaje, označené původem (země, region, plantáže) a datem sklizně. Soutěžící si musí zapamatovat jejich chuťové a aromatické charakteristiky. V případě potřeby si můžou Teatendeři zapsat tuto informaci do svých osobních degustačních poznámek.

Všech deset vzorků čaje určených k degustaci v této fázi soutěže musí být stejného typu, tedy s podobnou úrovní oxidace a bez jakýchkoliv látek určených k aromatizaci.

Čaje pro přípravné fázi soutěže jsou připraveny zástupci organizačního výboru (dobrovolníků) na základě jednotných podmínek (voda, teplota, pivovarnictví čas, vybavení) určených hlavním rozhodčím

V konečné fázi, soutěžící musí určit pět vzorků čaje vybraných náhodně hlavním komisařem z deseti vzorků prezentovaných v průběhu předběžné fáze. Každý z pěti vzorků soutěžních čajů připraví členové organizačního výboru pod dohledem hlavního komisaře v místě mimo dosah soutěžících. Množství čaje musí být dostatečné pro simultánní pečlivou degustaci všemi soutěžícími. Připravené čaje jsou každému soutěžícímu předloženy v pěti samostatných nádobách (konvičkách, slévátkách, miskách) s pěti jednotlivými čaji. Nálev je vyluhovaný a cezený. Každá nádoba je označena identifikačním kódem, který je soutěžícímu neznámý.

Když je Teatender připraven zahájit degustaci, dá komisaři znamení: "Připraven!" a zástupce organizačního výboru spustí časovač. Časový limit pro degustaci je stanoven na 5 minut. V případě, že Teatender dokončí degustaci dříve, tedy za méně než 5 minut, zvedne ruku a zástupce organizačního výboru zastaví časovač. Bezprostředně poté jsou Teatenderem předány záznamy degustace a výsledky soutěžícího společně s časem jsou uchovány. Jakékoli změny provedené Teatenderem po zastavení časomíry jsou nepřípustné.

Za každý správně označené čajový vzorek je Teatenderovi udělen 1 bod. Soutěžící s největším počtem bodů se stává vítězem.

V případě rovnosti skóre (několik soutěžících mají stejný počet bodů), vyhrává Teatender, který dokončil identifikaci v nejkratším časovém úseku.

Pokud mají dva nebo více Teatenderů zcela shodné výsledky (počet bodů a času v sekundách), pak mezi nimi rozhodne nové kolo ve stejném formátu, jako kolo předchozí tak dlouho, dokud není určen vítěz.

Soutěž při určování vícesložkového nápoje se také skládá ze dvou fází:

 • předběžná degustační fáze
 • konečná finální degustace

Během předběžného degustační fáze budou soutěžící ochutnávat deset různých složek (čaje, bylinky, kousky ovoce a bobule, oleje, atd.) a měli by si zapamatovat jejich chuťové a aromatické charakteristiky. V případě potřeby může Teatender ingredienci luhovat v horké vodě. Veškeré potřebné informace si může zapsat do svých osobních degustačních poznámek.

V konečné finální degustaci, musí Teatender identifikovat všechny složky v nápoji, který je připraven z 5 komponentů vybraných hlavním komisařem po ukončení předběžné fáze. Nápoj vytvoří člen organizačního výboru dle receptu hlavního komisaře. Směs je připravena pod dohledem hlavního komisaře v místě nepřístupném soutěžícími. Množství nápoje musí být dostatečné, aby postačilo pro simultánní pečlivou degustaci všemi soutěžícími. Každému soutěžícímu je nápoj předložen samostatně.

Když je Teatender připraven zahájit degustaci, dá komisaři znamení: "Připraven!" a zástupce organizačního výboru spustí časovač. Časový limit pro degustaci vícesložkového nápoje je stanoven na 3 minuty. Teatender musí rozpoznat jednotlivé složky nápoje. V případě, že Teatender dokončí degustaci dříve, tedy za méně než 3 minuty, zvedne ruku a zástupce organizačního výboru zastaví časovač. Bezprostředně poté jsou Teatenderem předány záznamy degustace a výsledky soutěžícího společně s časem jsou uchovány. Jakékoli změny provedené Teatenderem po zastavení časomíry jsou nepřípustné.

Za každou správně označenou složku nápoje je Teatenderovi udělen 1 bod. Soutěžící s největším počtem bodů se stává vítězem.

V případě rovnosti skóre (několik soutěžících mají stejný počet bodů), vyhrává Teatender, který dokončil identifikaci v nejkratším časovém úseku

Pokud mají dva nebo více Teatenderů zcela shodné výsledky (počet bodů a času v sekundách), pak mezi nimi rozhodne nové kolo ve stejném formátu, jako kolo předchozí tak dlouho, dokud není určen vítěz.

Aby bylo zajištěno přesné časování, musí být každý Teatender měřen samostatným zástupcem organizačního výboru.

7. Průběh soutěže

Před zahájením soutěže, provede hlavní komisař loterii pro určení pořadí, ve kterém Teatendeři budou soutěžit. Přesný způsob loterie musí být oznámen předem, a loterie musí být provedena v přítomnosti všech zúčastněných stran.

V závislosti na počtu Teatenderů soutěž probíhá v několika kolech. Čas začátku a trvání každého kola určí organizační výbor soutěže.

Kromě daného soutěžního času má každý Teatender 5 minut před soutěží na přípravu plochy a 5 minut po soutěži na úklid, pokud není stanoveno jinak dle pravidel soutěže.

Pro účel soutěže bude postaven stůl / pult 75-90 cm na výšku s fungující elektrickou zásuvkou a odpadním kontejnerem. Pokud o to Teatender požádá, bude mu poskytnuto zařízení na ohřev vody a karafa pro čerstvou vodu. Všechno ostatní zařízení a vybavení pro výkon včetně čaje, doplňky a čajové náčiní si Teatender zajistí sám. Pokud je to nutné, organizační výbor může určit zvláštní prostor pro mytí čajového náčiní, též pro ukládání vybavení a zařízení, přísady a doplňky, které si Teatendeři přivezou. Takový prostor může obsahovat ledničku nebo mrazák. Organizační výbor není zodpovědný za všechny položky uložené v této oblasti.

Jakákoliv nestandardní zařízení používané Teatenderem během prezentace (včetně hudební vybavení, zařízení, které představuje nebezpečí a zařízení, které spotřebovává velké množství elektrické energie), musí být předem schváleno organizačním výborem. Hudební / vokální doprovod nesmí být urážlivý a nesmí porušovat žádné platné zákony o autorských právech. Jakékoli dodatečné vybavení a dekorace užité při prezentaci, musí být rovněž předem schváleno organizačním výborem.

Pouze soutěžící, komisaři, jmenovaní dobrovolníci, členové organizačního výboru nebo akreditovaní novináři smí vstoupit do prostoru soutěže.

Teatender musí být přítomen v dosahu soutěžní arény před začátkem svého vystoupení. Pokud se pro svou nedbalost opozdí, bude diskvalifikován.

Soutěže může být snímaná na video a zobrazována na obrazovce v blízkosti soutěžního areálu. Internetové vysílání soutěže je rovněž přípustné.

Soutěž je provázená moderátorem, jehož hlavním úkolem je představit Teatendera, signalizovat začátek měřeného úseku soutěže a upozornit na časomíru vždy po 2 minutách a 30 sekund před koncem představení. V kategoriích Čajová kompozice a Příprava čaje signalizuje Teatender konec svého vystoupení prohlášením: "Čaj je připraven". V kategorii Degustace čaje dává Teatender signál zvednutím ruky.

Jakákoliv forma reklamy anebo přímá propagace výrobku v průběhu soutěže je zakázána. Zmínka o kterékoliv značek je povolena pouze v případech, kdy je taková zmínka nevyhnutelné. Za porušení tohoto ustanovení mohou komisaři udělit důtku a odečíst body z celkového hodnocení soutěžícího. Za opakované porušení může být soutěžící diskvalifikován. Rozhodnutí o diskvalifikaci může být rovněž provedeno prostřednictvím zplnomocněného zástupce organizačního výboru.

Je-li výkon soutěžícího přerušen kvůli výpadku vybavení poskytnutého organizačním výborem, musí být časovač zastaven. Poté, co bylo zařízení zprovozněno, Teatender se může rozhodnout pokračovat nebo začít znovu.

Pokud Teatender potřebuje dodatečné vybavení během výkonu, může si jej zajistit z určeného úložného prostoru. V tomto případě časovač nebude zastaven. Teatenderovi je zakázáno přijímat jakoukoliv pomoc s instalováním a užíváním potřebného vybavení další osobou během prezentace.

Po ukončení prezentace je Teatender povinen po sobě uklidit s pomocí jmenovaných dobrovolníků.

8. Vyhodnocení

Hlavní komisař soutěže je zodpovědný za koordinaci všech činností souvisejících s hodnocením a s výpočtem skóre během závěrečné fáze soutěže. Dále je zodpovědný za dohled nad prací komisařů během národních kvalifikačních kol.

Komisař musí být zpravidla vybírán z osobností, které mají rozsáhlé odborné zkušenosti v souvislosti s čajem a silnou pozitivní pověst v čajovém průmyslu. Mezi komisaře mohou zasednout též odborníci z jiných oblastí, jejichž odbornost zvýší kvalitu hodnocení.

Hlavní komisař určí celkový počet komisařů a nominuje jednotlivé komisaře v součinnosti s organizačním výborem soutěže. Počet komisařů, včetně hlavního komisaře a garanta soutěže musí být lichý. Garant soutěže odpovídá za bezproblémový chod v souladu s pravidly a s dalšími ustanoveními organizačního výboru soutěže. Garant soutěže se neúčastní výkonu bodování. Osoby příbuzné s některými ze soutěžících mají zakázánu nominaci do komise s výjimkou garanta soutěže. Pokud je to nutné, může být tvořeno několik skupin komisařů.

Komisaři musí být při hodnocení nestranní. Své bodování zapisují do hodnotících listů.

Pravidla bodování včetně pravidel pro odečtení bodů za porušení, musí být stanoveno hlavním komisařem a musí být zveřejněno nejpozději 30 pracovních dnů před zahájením soutěže.

Komisaři po čas soutěže musí být v bezprostřední blízkosti soutěžní arény. Mohou sedět, stát nebo se pohybovat jak uznají za vhodné.

Komisaři jsou odpovědní za kvalitu hodnocení a utajení procesu hodnocení.

Pokud dva nebo více Teatenderů soutěžících v kategorii Přípravy čaje a Čajová kompozice mají shodný počet bodů, určí hlavní komisař vítěze losováním.

Po skončení soutěže mají Teatendeři právo vidět své výsledky.

Obecně platí, že komisaři plní své povinnosti na soutěži pro dobro věci. Podle uvážení příslušného organizačního výboru, mohou být komisařům kompenzovány případné náklady související s výkonem této funkce.

9. Práce členů organizačního výboru

Obecně platí, že členové organizačního výboru plnit své povinnosti na soutěži též pro dobro věci. Podle uvážení příslušného organizačního výboru, mohou být členům výboru kompenzovány případné náklady vynaložené s výkonem jejich funkce.

10. Závěrečná ustanovení

Teatender má povinnost být uctivý k ostatním soutěžícím, divákům, příznivcům a komisařům, jakož i ke sponzorům a organizátorům soutěže.

Teatender, který vyhrál první místo v jedné ze soutěžních kategorií má povinnost po dobu jednoho roku po vítězství umožnit kontakt s tiskem. Jeho posláním by měla být podpora čajového odvětví, osvěta a edukace. Měl by se zdržet jakékoliv nekalé hospodářské soutěže čajového průmyslu.

Jakékoliv dotazy a problémy, které nejsou vyřešeny těmito pravidly, vyřeší organizační výbor příslušné soutěže nebo TMC.

Svět barmanů 1/2023

OFFICIAL MAGAZINE CBA

Svět barmanů 1/2023

MAIN PARTNERS

LOOKING FOR A JOB IN THE FIELD?

Gastrojobs