Vážené kolegyně a kolegové,

dne 1. srpna 2007 nabyl účinnosti zákon č.179/2006 Sb.,o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ten má lidem umožnit uznávání skutečných znalostí a dovedností bez ohledu na to, zda je získali ve škole, v kurzu nebo praxí. Zejména pomůže těm, kteří mají tyto dovednosti v jiném oboru, než v němž se vyučili nebo který vystudovali. Zákon k tomuto účelu stanovuje nový prvek v uznávání kvalifikací - tzv. dílčí kvalifikace, které jsou definovány jako způsobilost vykonávat pouze část určitého povolání, tj. určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které ale dávají možnost pracovního uplatnění.

Zkoušení z dílčích kvalifikací budou provádět tzv. autorizované osoby, čili fyzické osoby, které získají autorizaci, což je oprávnění vydané příslušným ministerstvem (tzv. autorizujícím orgánem). Zkoušet se bude podle hodnotících standardů příslušných dílčích kvalifikací a kdo uspěje, získá celostátně platné osvědčení.

6. srpna 2007 bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prvých 37 dílčích kvalifikací poté, co před tím prošly velmi detailním projednáváním se zástupci zaměstnavatelů a s dalšími ministerstvy.(Seznam je pro informaci přiložen.)
Fyzické i právnické osoby, které mají zájem stát se autorizovanými osobami, čili těmi, kdo budou zkoušet zájemce o získání těchto kvalifikací, mohou žádat o autorizaci na příslušném ministerstvu. V našem případě se jedná o Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, autorizace bude mít na starosti personální odbor MMR, pan Mgr. Tomáš Kotrlý. Spojení na něho je telefonicky 224 861146 nebo e- mail: kottom@mmr.cz Autorizace se uděluje pro každou dílčí kvalifikaci zvlášť.

Schválené kvalifikace a jejich standardy jsou zveřejněné na adrese www.narodni-kvalifikace.cz, v hodnotících standardech jsou uvedené mj. i požadavky na autorizované osoby. Další podrobnosti uvádí přímo zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který je zveřejněn mimo jiné na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz. Na téže adrese jsou ke stažení i formuláře s žádostí o autorizaci a konkretizace míst, kam se žádost podává.

S touto informací Vás zároveň prosím o informování členů, kteří by měli zájem o akreditaci, o této možnosti.
Děkuji.

S pozdravem
Miroslav Novák
Prezident CBA
Nádražní 581
518 01 Dobruška
tel. 608 026 752