Hlavní partneři:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

« zpět

Výzva k podání kandidatury na I. viceprezidenta CBA

10. 12. 2018
Představenstvo CBA vyzývá v souladu se stanovami asociace všechny potenciální zájemce o funkci I. VICEPREZIDENTA CBA pro funkční období 2019 - 2023, kteří splní zákonné požadavky, aby svoji kandidaturu spolu s výpisem z rejstříku trestů a potvrzením místně příslušného finančního úřadu, že není daňovým dlužníkem, zaslali do 10. 1. 2019 na email info@cbanet.cz, nebo klasickou poštou do sídla CBA.
Po tomto datu budou veškeré kandidatury zveřejněny na www.cbanet.cz, abychom se mohli všichni pečlivě s jednotlivými kandidáty seznámit.

Vlastní kandidatura musí obsahovat:
- Základní a profesní a odborné údaje o kandidátovi (CV)
- Sdělení členům CBA formou motivačního dopisu s vlastními vizemi pro činnosti v pozici I. viceprezident CBA.

Stanovami CBA je I. viceprezident definován takto:
- První viceprezident CBA je volen členskou schůzí CBA na období 4 let. Je statutárním zástupcem CBA, za níž jedná a podepisuje. Je členem představenstva a prezidia CBA, a má hlasovací právo.
- Kandidát na viceprezidenta CBA musí být starší 30 let, musí být členem České barmanské asociace z.s. nepřetržitě po dobu nejméně 5 let.

Základní definice úkolů:
- Má ve své gesci veškeré otázky, které se týkají soutěží organizovaných CBA, nebo soutěží garantovaných CBA. Vytváří (navrhuje) interní pravidla upravující soutěže CBA, která předkládá prezidiu CBA ke schválení.
- Řídí práci komisařů CBA s kompetencí v oblasti soutěží pořádaných CBA.
- Reprezentuje CBA na akcích společenského a profesního významu spolu s prezidentem, nebo v jeho zastoupení, je-li k tomu pověřen.
- Aktivně se podílí na všech činnostech spolku.
- Předkládá prezidentovi CBA, představenstvu CBA a prezidiu CBA návrhy nových aktivit ve smyslu účelu spolku.
- Zastupuje prezidenta v období jeho nepřítomnosti, a to v rozsahu, v jakém byl prezidentem k zastupování zplnomocněn.
- Automaticky přebírá řízení asociace v případě odstoupení prezidenta, nebo v případě, kdy prezident není ze závažných důvodů schopen tuto činnost vykonávat a to až do doby řádné volby nového prezidenta CBA.
- Spolupracuje s prezidentem na správě asociace a přípravách jednotlivých akcí.

"Do této pozice nutně potřebujeme nejen zodpovědnou osobu oplývající manažerskými schopnostmi, přirozenou autoritou a respektem, ale zejména týmového hráče, který výše uvedeným otázkám rozumí a je schopen se s nimi vypořádat. Viceprezident musí být schopen poctivě a houževnatě pracovat a prosazovat všechny cíle CBA, zejména pak v oblasti soutěžních aktivit, a to jak mezi členy, tak mezi partnery CBA a odbornou veřejností. Na splnění těchto úkolů musí být připraven obětovat značnou část osobního času, a to zdarma, neboť se nejedná o placenou pozici! Je nutné, aby hovořil anglicky. Případným kandidátům jsem připraven poskytnout maximum informací, proto mne neváhejte kdykoli kontaktovat," dodává prezident CBA Aleš Svojanovský.

I. viceprezidenta zvolí valná hromada CBA na členské schůzi v roce 2019.
24. - 25. 8. 2019
31. 8. - 1. 9. 2019
RUMFEST Berlin 2019
5. 9. 2019
6. - 7. 9. 2019
SETKÁNÍ LEKTORŮ CBA 2019
6. - 7. 9. 2019
Svět barmanů 2/2019
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři